Thái cực quyền trần gia

Home / Võ Thuật / Giáo trình luyện thái cực quyền Trân Gia
*

I.

Bạn đang xem: Thái cực quyền trần gia

CẤP 1:
1. TRẠM TRANG: Ôm ước (hỗn nguyên trang), đề thủ, giang tay, khai hợp, luân phiên trái phải, thu khí, cầm khí, xoay gửi đan điền, đảo hư thực.2. TRIỀN TY KÌNH:1. Trực diện đối kháng thủ triền ty.2. Song thủ triền ty (vân thủ).3. Tả hữu hậu loát triền ty.4. Phiên chưởng triền ty5. Thượng bộ song thủ triền ty3. BỘ PHÁP: Tiến bộ, thoái bộ, ảo bộ, tân tiến loátII. CẤP 2:1. TRẠM TRANG2. TRIỀN TY KÌNH:6. Hung yêu thương vận hóa tiểu triền ty.7. Đảo quyển quăng triền ty.8. Giảo triền ty.9. Trắc diện solo thủ triền ty.3. BÁT THỨC:1. Kim cương đảo đối2. Vân thủ3. Dã mã phân tông4. Phách cướcIII. CẤP 3:1. TRẠM TRANG2. TRIỀN TY KÌNH3. BÁT THỨC:5. Bài xích liên cước.6. Đảo quyển quăng.7. Yểm thủ quăng chùy8. Tà hành ảo bộ4. BÀI QUYỀN CƠ BẢN: BÀI 13 THỨC5. BÀI 18 THỨCIV. CẤP 4: LÃO GIÁ NHẤT LỘ, PHÂN THẾ, THÔI THỦV. CẤP 5: LÃO GIÁ NHỊ LỘ, TÁN THỦ CƠ BẢN, THÁI CỰC KIẾM , ĐAO ...THÔI THỦ ĐỐI LUYỆNBÀI QUYỀN CƠ BẢN: (13 THỨC)1. Hữu đảo đối.2. Triền nhiễu (tả).3. Khai vừa lòng thức (hữu).4. Triền nhiễu (hữu).5. Khai thích hợp thức (tả).6. Hễ cầu.7. Hữu lãn trác y.8. Tả hòn đảo đối.9. Tả lãn trác y.10. Vân thủ.11. Tả hữu phách cước.12. Hữu yểm thủ quăng chùy.13. Tả lục phong tứ bế.14. Hữu đối chọi tiên.15. Tả hữu kim kê độc lập.16. Đảo quyển quăng.17. Tả hữu dã mã phân tông.18. Tả yểm thủ quăng chùy.19. Hữu lục phong tứ bế.( bài xích 13 thức phân ra chi tiết tả - hữu )BÀI 18 THỨC:1. Khởi thức2. Kim cương hòn đảo đối3. Lãn trác y4. Lục phong tứ bế5. Đơn tiên6. Bạch hạc lượng xí7. Tà hành8. Thọ tất9. Ảo bộ10. Yểm thủ quăng chùy11. Cao thám mã12. Hữu đăng duy nhất căn13. Ngọc thanh nữ xuyên thoa14. Vân thủ15. đưa thân kho bãi liên16. Đương đầu pháo17. Kim cương hòn đảo đối18. Thu thức.LÃO GIÁ NHẤT LỘ:1. Khởi thức2. Kim cương hòn đảo đối3. Lãn trác y4. Lục phong tứ bế5. Đơn tiên6. Kim cương đảo đối7. Bạch hạc lượng xí8. Tà hành9. Lâu tất10. Ảo bộ11. Tà hành12. Thọ tất13. Ảo bộ14. Yểm thủ quăng chùy15. Kim cương đảo đối16. Phiết thân chùy17. Thanh long xuất thủy18. Song thôi thủ19. Trưởu để chống chùy20. Đảo quyển quăng21. Bạch hạc lượng xí22. Tà hành23. Thiểm thông bối24. Yểm thủ quăng chùy25. Lục phong tứ bế26. Đơn tiên27. Vân thủ28. Cao thám mã29. Tả hữu gần kề cước30. Tả đăng nhất căn31. Tiền con đường ảo bộ32. Kích địa chùy33. Ham mê nhị khởi34. Hộ trọng tâm chùy35. Toàn phong thối36. Hữu đăng độc nhất căn37. Yểm thủ quăng chùy38. Tiểu cố đả39. Bảo đầu thối sơn40. Lục phong tứ bế41. Đơn tiên42. Chi phí chiêu43. Hậu chiêu44. Dã mã phân tông45. Lục phong tứ bế46. Đơn tiên47. Ngọc nữ xuyên thoa48. Lãn trác y49. Lục phong tứ bế50. Đơn tiên51. Vân thủ52. Bến bãi cước điệt xoa53. Kim kê độc lập54. Đảo quyển quăng55. Bạch hạc lượng xí56. Tà hành57. Thiểm thông bối58. Yểm thủ quăng chùy59. Lục phong tứ bế60. Đơn tiên61. Vân thủ62. Cao thám mã63. Thập từ cước64.

Xem thêm:

Chỉ sẽ chùy65. Viên hầu thám quả66. Lục phong tứ bế67. Đơn tiên68. Tước đoạt địa long69. Thượng bộ thất tinh70. Hạ cỗ khóa quăng71. đưa thân song bãi liên72. Đương đầu pháo73. Kim cương đảo đối74.Thu thứcLÃO GIÁ NHỊ LỘ:1. Khởi thức2. Kim cương hòn đảo đối3. Lãn trác y4. Lục phong tứ bế5. Đơn tiên6. Hộ trung tâm chùy7. Tà hành8. Hồi đầu kim cương đảo đối9. Phiết thân chùy10. Chỉ đang11. Trảm thủ12. Phiên hoa vũ tụ13. Yểm thủ quăng chùy14. Yêu lan trưởu15. Đại quăng quyền tè quăng quyền16. Ngọc nữ xuyên thoa17. Đảo kỵ long18. Yểm thủ quăng chùy19. Quả tiên pháo20. Thú đầu thức21. Phi giá tử22. Phiên hoa vũ tụ23. Yểm thủ quăng chùy24. Phục hổ25. Mạt mày quăng26. Hoàng long tam giảo thủy27. Tả xung hữu xung28. Yểm thủ quăng chùy29. Tảo mặt đường thối30. Yểm thủ quăng chùy31. Toàn pháo chùy32. Yểm thủ quăng chùy33. Đảo xoa34. Tả nhị quăng hữu nhị quăng35. Hồi đầu đương môn pháo36. Biến hóa thế đại tróc pháo37. Yêu thương lan trưởu38. Thuận lan trưởu39. Oa nhằm pháo40. Hồi đầu tĩnh lan trực nhập41. Kim cương hòn đảo đối42. Thu thứcTHÔI THỦ:1. ĐƠN THỦ VÃN HOA2. Song THỦ VÃN HOA3. ĐỊNH BỘ THÔI THỦ4. THUẬN BỘ THÔI THỦ5. ĐẠI LOÁT6. HOẠT BỘ THÔI THỦ7. BÀI ĐỐI LUYỆN THÔI THỦ8. TÁN THỦTRẦN THỨC THÁI CỰC QUYỀN 56 THỨC1. Khởi thức2. Hữu kim cương hòn đảo đối3. Lãn trát y4. Hữu lục phong tứ bế5. Tả đối chọi tiên6. Ban lan chùy7. Hộ chổ chính giữa chùy8. Bạch hạc lượng xí9. Tà hành ảo bộ10. Đề thu11. Tiền thang12. Hữu yểm thủ quăng chùy13. Phiết thân chùy14. Bối tách kháo15. Thanh long xuất thủy16. Trảm thủ17. Phiên hoa vũ tụ18. Hải đế phiên hoa19. Tả yểm thủ quăng chùy20. Tả lục phong tứ bế21. Hữu đối chọi tiên22. Hữu vân thủ23. Tả vân thủ24. Cao thám mã25. Hữu liên chu pháo26. Tả liên chu pháo27. Thiểm thông bối28. Chỉ đang chùy29. Bạch viên hiến quả30. Tuy nhiên thôi thủ31. Trung bàn32. Tiền chiêu33. Hậu chiêu34. Hữu dã mã phân tông35. Tả dã mã phân tông36. Bãi liên điệt xoa37. Tả hữu kim kê độc lập38. Đảo quyển quăng39. Thoái bộ áp chẩu40. Gần cạnh cước41. Đăng độc nhất căng42. Hải đế phiên hoa43. Kích địa chùy44. Phiên thân nhị khởi45. Tuy vậy chấn cước46. Đăng cước47. Ngọc người vợ xuyên thoa48. Thuận loan trưởu49. Trái tiên pháo50. Tước địa long51. Thượng cỗ thất tinh52. Thối bộ khóa hổ53. Chuyển thân bến bãi liên54. Đương đầu pháo55. Tả kim cương đảo đối56. Thu thứcTHẬP YẾU1. HƯ LĨNH ĐỈNH KÌNH2. HÀM HUNG BẠT BỐI3. TÙNG YÊU4. PHÂN HƯ THỰC5. TRẦM KIÊN TRỤY TRƯỞU6. DỤNG Ý BẤT DỤNG LỰC7. THƯỢNG HẠ TƯƠNG TÙY8. NỘI NGOẠI TƯƠNG HỢP9. TƯƠNG LIÊN BẤT ĐOẠN10. ĐỘNG TRUNG CẦU TĨNHTÁM ĐẶC ĐIỂM THÁI CỰC TRẦN GIA1. Ý KHÍ VẬN ĐỘNG2. VẬN ĐỘNG ĐÀN TÍNH3. VẬN ĐỘNG XOẮN ỐC4. HƯ THỰC PHÂN MINH5. TIẾT TIẾT QUÁN XUYẾN6. NHẤT KHÍ HA THÀNH7. CƯƠNG NHU TƯƠNG TẾ8. KHOÁI MẠN TƯƠNG GIAN