ĐAU TIẾNG ANH LÀ GÌ

CÁC TỪ NGỮ VỀ ‘ĐAU’ VÀ CẢM GIÁC/TRIỆU CHỨNG ‘ĐAU’ và CÁC THUẬT NGỮ TIẾNG ANH VÀ CÁC TƯƠNG ĐƯƠNG Ở TIẾNG VIỆT

ĐAU LÀ GÌ?

WHAT IS PAIN?

Từ điển giờ Việt định nghĩa đau ‘là cảm thấy rát, buốt, xót, nhức nhối … vào thân thể khi có bệnh hay chạm chán tai nạn’.

Bạn đang xem: Đau tiếng anh là gì

Từ điển Oxford (2015) định nghĩa pain ‘the feelings that you have in your toàn thân when you have been hurt or when you are ill/sick’.

TỪ NGỮ DIỄN ĐẠT MỘT BỘ PHẬN CƠ THỂ ĐAU (NHỨC)

1. ACHE

2. PAIN

3. HURT

4. SORE

1. ACHE /eɪk/ (noun): kết hợp với tên chỉ phần tử cơ thể tạo thành thành danh tự ghép chỉ sự đau/nhức.

Back.ache: Đau lưng

Ear.ache: Đau tai

Head.ache: Nhức đầu

Splitting headache: Nhức đầu/đau đầu như búa bổ

Stomach.ache: Đau vào dạ dày

Tooth.ache: Đau răng

*Heartache: Sự đau khổ

*Lưu ý: heartache is used to refer to a kind of emotional pain, for example if you are in love with someone and they are not treating you well you can say:

- He is causing me a lot of heartache (nhiều đau khổ).

2. PAIN /peɪn/ (noun): chỉ sự nhức ở một thành phần cơ thể, thường được sử dụng với cấu tạo sau:

- There’s a pain in my back/my knee/my chest …

- I’ve got a pain in my back/my knee/my chest …

* ‘Pain’ rất có thể kết hợp các tính từ bỏ như ‘sharp’ (nhói), ‘nagging’ (dai dẳng), ‘dull’ (âm ỉ), ‘stabbing’ (nhói), ‘throbbing’ (nhói) …

- Grandpa keeps getting sharp pain ( = a very strong pain) in his back.

- I suddenly got a stabbing pain ( = a sudden sharp pain) across my heart and collapsed khổng lồ the floor.

- The nagging pain ( = a continuous pain) from my tooth was keeping me awake.

- When I woke up I felt a throbbing pain ( = a continuous pain that hurts more and then less in a regular pattern) in my head.

- She felt a dull ache (not very severe but continuous) at the back of her head.

3. SORE /sɔː(r)/ (adjective) đau và nhức thường vị viêm/căng cơ

- I’ve got a sore foot.

- His feet were sore after the walk.

Xem thêm:

Sore với Painful là nhì tính tự (adjective) tất cả cùng nghĩa bình thường là nhức (nhức)

- My stomach is still sore (đau) after the operation.

- Her shoulder is still painful (đau).

4. HURT /hɜː(r)t/ (verb): nhức nhức

Một bộ phận cơ thể + hurt(s)

- My foot hurts.

- My feet hurt.

- Fred’s knees hurt after skiing all day.

*

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP khi KHAI BỆNH

Để lưu giữ các thắc mắc này hoàn toàn có thể dùng từ bỏ tắt (acronym) SOCRATES (tên một triết gia) như một bí quyết nhớ bổ ích để hỏi về triệu triệu chứng đau

Site (vị trí):

- Where exactly is the pain?

- Where does it hurt?-

- Where is it sore?

- Show me where it hurts

- What part of your head (chest, back, etc.) is affected?

Onset (bắt đầu cơn đau):

- Where did it start?

Character (đặc điểm)

- What is the pain like?

Radiation (sự lan tỏa):

- Does it radiate/ move anywhere?

Associated features (đặc trưng kết hợp):

- Is there anything associated with the pain e.g sweating, vomitting?

Time course (khoảng thời gian):

- How long did it last?

Exacerbating/alleviating features (đặc trưng làm tăng/giảm cơn đau):

- Does anything make it better/worse?

CAN YOU DESCRIBE THEM?

WHAT KIND OF PAIN IS IT?

WHAT IS THE PAIN LIKE?

Bạn hoàn toàn có thể dùng các từ (tính từ) sau để diễn tả cơn đau

You might use the following words to lớn describe your pain:

1. Achy /ˈeɪki/, /aching /eɪkɪŋ/: đau nhức âm ỉ

2. Burning/ˈbɜː(r)nɪŋ/: sốt

3. Burning sensation: đau buốt, nóng rát

4. Crampy /ˈkræmpɪ/: loài chuột rút

5. Dull /dʌl/: nhức ê ẩm /âm ỉ

6. Excruciating /ɪkˈskruːʃiˌeɪtɪŋ/: đau buốt, đau cùng nhối

7. Gnawing /ˈnɔːɪŋ/: đau cồn cào (ruột gan)

8. Gripping /ˈɡrɪpɪŋ/: đau mạnh trong dạ dày

9. Hot /hɒt/: nóng

10. Intense/ɪnˈtens/: đau gắt

11. Nagging /ˈnæɡɪŋ/: dai dẳng

12. Tender /ˈtendə(r)/: thốn /rờ vào thấy đau

13. Sharp /ʃɑː(r)p/: nhức nhói

14. Shooting /ˈʃuːtɪŋ/: đau nhói

15. Spasmodic /spæzˈmɒdɪk/: quặn từng cơn/đau quặn

16. Stabbing /ˈstæbɪŋ/: nhức nhói như gồm vật nhọn xoáy vào

17. Stinging / /ˈstɪŋɪŋ/: nhức buốt như kim châm/như côn trùng nhỏ đốt

18. Tingling /ˈtɪŋɡ(ə)l/: ngứa ran

19. Throbbing /θrɒbɪŋ/: 1. đau nhói (như cắt, như đâm) 2. đau theo nhịp tim đập

20. Violent t/ˈvɑɪəl(ə)nt/: dữ dội

HAI HẬU TỐ CHỈ ‘ĐAU’ trong TIẾNG ANH Y KHOA

1. -Algia /ældʒə/ : Pain đau Cardi.algia: đau vùng tim

2. -Dynia /dɪnɪə/: Pain đau Cardio.dynia: nhức vùng tim

CÁC THUẬT NGỮ TẬN CÙNG HẬU TỐ -ALGIA, -DYNIA

Thuật ngữ tận thuộc hậu tố -algia

Arthr.algia: Đau khớp

Caus.algia /kɔːˈzældʒə/: triệu chứng hỏa thống, nhức bỏng

Cephal.algia: Đau đầu

Gastr.algia: Đau dạ dày

Mast.algia: Đau vú

My.algia: Đau cơ

Neur.algia: Đau thần kinh

Thuật ngữ tận thuộc hậu tố -dynia

Arthro.dynia: Đau khớp

Cardio.dynia: Đau tim

Masto.dynia: Đau vú

Metro.dynia: Đau tử cung

Vulvo.dynia: Đau âm hộ

Tài Liệu Tham Khảo

1. Alison Pohl. (2002). Professional English: Medical. Pearson Education. Ltd.

2. Eric H. Glendinning Ron Howard. (2007). Professional English in Use Medicine. CUP.

3. Ann Ehrlich & Carol L. Schroeder. 2013. Medical Terminology for Health Professions. Seventh Edition.

4. Dinh Van Nguyen. 2016. Commmunication in English for Vietnamese Health Professionals. VietMD Publishing.

5. J Patrick Fisher & Nancy p Hutzell. 1999. Thuật Ngữ Y học tập Căn bạn dạng (người dịch: BS Đặng Tuấn Anh). NXB Y Học.