Chú Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn

Thần chú Dược Sư quán Đảnh Chân Ngôn

Thần chú này được trích ra từ địa điểm Kinh Dược Sư lưu giữ Ly quang đãng Như Lai Bổn Nguyện Công Đức. Theo như vào kinh, đức ưng ý Ca Như Lai nói nếu tất cả chứng bệnh gì mà cứ nhứt trọng điểm trì chú này nội địa tịnh thủy đủ 108 thay đổi rồi uống vào thì các bệnh các lành liền.

Bạn đang xem: Chú dược sư quán đảnh chơn ngôn

Còn như các người nhưng mà trọn đời thọ trì chú này thì đặng khỏi bị bệnh và được sinh sống lâu, mang lại lúc mạng phổ biến lại được sinh về cõi Tịnh lưu Ly. Nhưng phải ghi nhận rằng: chú này được hotline là “Quán Đảnh” là nói chú này bởi nơi đảnh quang đãng của Phật nhưng mà thuyết ra. Bạn nào ví như thọ trì đọc tụng chú này mà lại đặng thanh tịnh ba nghiệp (thân, miệng, ý) thì hào quang quẻ Phật chiếu ngay đến nơi đảnh môn của bạn trì tụng ấy một cách nóng sốt như rưới nước cam lồ vậy.

*
Nam mô bạc già vạc đế, bệ giáp xã, lu rô tịch lưu lại ly, chén bát lặc bà, hắc ra xà dã, đát tha yết đa gia, a ra hắc đế, tam miệu tam bột đà da. Đát điệt tha: Án, bệ cạnh bên thệ, bệ gần kề thệ, bệ gần cạnh xã, tam một yết đế tóa ha.

*

Giảng Giải chú Dược Sư cửa hàng Đảnh Chân Ngôn

Nam mô: dịch là quy mệnh, hoặc tin theo, kính cẩn y theo, trở lại đảnh lễ, kính xin hóa độ con. Phái nam mô tức là cung kính, cũng tức là tin tưởng nhất, không tồn tại mảy may hoài nghi. Cho nên nói kính cẩn quy mệnh nương về, rước thân trung ương tính mệnh quy y Phật, cũng có nghĩa là tín ngưỡng Phật một giải pháp không điều kiện, biết Phật vẫn hóa độ chúng ta. Do đó nói : “Quy mệnh kính đầu nghĩa na mô”. Nam mô tức na tế bào là tiếng Phạn, tức là quy mệnh kính cẩn nương về, cũng tức là kính lễ tin theo.

bạc già phân phát đế: dịch là “Bạt Già Phạm”. Bạt Già Phạm là tiếng Phạn gồm sáu nghĩa:1. Từ bỏ tại2. Sí thạnh3. Đoan nghiêm4. Danh xưng5. Mèo tường6. Tôn quý.

Vì có sáu nghĩa này, cho nên vì vậy Bạt Già Phạm trong kinh văn hoặc vào Chú không phiên dịch. Đây gọi là “đa hàm ko dịch”, là một trong những trong năm các loại không dịch.

Tự tại là gì? tức là vô trên vô bất tại. Phật thì vô tại vô bất tại. Bạt Già Phạm là 1 danh hiệu của đức Phật.Sí thạnh là hình dung oai đức của Phật, rực sáng sủa như lửa.Đoan là đoan chánh. Nghiêm là oách nghiêm, đây là Phật có 32 tướng, 80 vẻ đẹp, vô cùng đoan nghiêm.Danh xưng của Phật nghe khắp, cho nên vì thế chúng sinh những biết.Bất cứ ai chạm chán được Phật đông đảo đắc được cát tường, tùy vai trung phong mãn nguyện, cát tường như ý như ý.Tôn quý là nói mười tướng xuất sắc của Phật, là trời fan đều cao quý trong tam giới

Cho bắt buộc nói

’Nhiều nghĩa không dịch Bạt Già Phạm – Tự trên sí thạnh diệu đoan nghiêm.’’ Ngài khôn xiết tự tại sí thạnh đoan nghiêm.‘’Nghe đến danh hiệu được cat tường.’’ bất cứ ai nghe đến thương hiệu của Phật hầu như đắc được mèo tường, khu vực nơi phần đông cát tường. ’Trời fan tôn quý đồng chiêm ngưỡng.’’ Trời tín đồ đều cung kính Ngài, ngắm nhìn Ngài, Phật giống như mặt trời.

bệ sát xã: là tên thường gọi của tiên phật Dược Sư lưu Ly quang đãng Như Lai sinh sống phương đông tức cũng chính là Tiêu Tai Diên thọ Dược Sư Phật. Trong chú Lăng Nghiêm là “Ti Sa Xà Gia” trong câu: Nam mô bà già bà đế, ti sa xà gia

“Dược” nghĩa là thuốc; “Sư” là thầy. Vị Phật nầy là một trong thầy thuốc to (Đại y sĩ – Y Vương), có thể trị toàn bộ mọi bệnh tật của con người trong ráng gian. Bất kể quý vị bị chứng bệnh nan y gì, nếu như được Ngài cứu chữa thì chắc chắn bệnh sẽ hết. Căn bệnh gì cũng được chữa lành, ở cửa tử nhưng được hồi sanh, dịch đáng chết mà được cứu vãn sống. Thế cho nên Ngài mới có tên gọi là “Dược Sư”.

lụ rô tịch lưu ly: là cõi tịnh độ lưu lại Ly sinh sống phương đông rất lạc.

“Lưu Ly” là một trong những chất vào suốt, làm việc trong hoàn toàn có thể nhìn thấu ra ngoài, sinh sống ngoài có thể nhìn xuyên vào trong. Lưu giữ Ly là tên gọi của quốc độ trái báo (báo độ) của Đức Dược Sư, điện thoại tư vấn là trái đất Lưu Ly với Ngài là vị giáo chủ. Thân thể của Ngài cũng là hóa học lưu ly, nội ngoại các sáng trong, tinh khiết.

bát lặc bà: hay chén bát La Bà tức là “trí huệ quang quẻ minh”.

“Đại tài bát Nhã trí huệ quang, Phổ chiếu pháp giới tánh trung vương”

Đây là nói :‘’ Đại tài bát Nhã trí huệ quang – Chiếu mọi pháp nam nữ trung vương.’’ Tính trung vương tức là bổn thể của Phật.

hắc ra xà dã: Đây là nói “phổ lễ tất cả các vị người thương tát”. Dịch là “Kim Cang thủ chủ”, tức là Kim Cang thủ lãnh. Vị ấy thượng thủ vào Kim Cang. Nghĩa là “thương bọn chúng sinh khổ”. Bởi vì thương xót toàn bộ chúng sinh khổ, nghĩ hy vọng chúng sinh lìa khổ được vui, thoát khỏi ba cõi, cho nên vì vậy muốn cứu vớt độ chúng, thong dong giáo hóa chúng, làm cho tất cả tự phát bồ đề tâm, thoát ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Kim Cang Tạng người thương Tát hộ niệm fan tu hành, tế độ họ, làm cho họ tự bờ sinh tử vị trí này qua chiếc sông phiền não, đạt đến bờ vị trí kia Niết Bàn, làm cho tất cả phiền óc và dịch khổ của mình chẳng còn nữa, rốt ráo lìa khổ được vui.

Xem thêm: Lễ Trao Giải Mama 2020 Diễn Ra Khi Nào, Xem Lễ Trao Giải Mama 2020 Ở Đâu

đát tha yết đa gia: hay đa tha già nhiều gia. Đây là nói “phổ lễ toàn bộ đệ tử của Như Lai”. Đệ tử của Như Lai là ai ? Là không còn thảy toàn bộ hiền Thánh Tăng, vì thế nói : ‘’Thường trụ Tam Bảo Phật Pháp Tăng.’’ hay trụ có nghĩa là thường trụ bất biến, đó là tận hỏng không biến đổi pháp giới, một vật dụng chánh khí, đạo phải có Phật bao gồm Pháp tất cả Tăng. Phật kể cả Phật vượt khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, đây call là toàn bộ chư Phật cha đời.

Tam Bảo có nghĩa là Phật Bảo, Pháp Bảo cùng Tăng Bảo. Sao call là bảo ? vày rất không nhiều có, chẳng đề nghị lúc nào cũng có thể thấy được. Tuy vậy thường trụ cơ mà nghiệp chướng của chúng ta che che trí huệ của mình, cho nên vì vậy không khám phá Phật, không nghe được Pháp, không thấy được Tăng. Bây chừ chúng ta thấy Phật, nghe Pháp, chạm chán Tăng, vì vậy phải một lòng cung kính, siêng nhất kỳ tâm, tâm không có hai niệm. Cung kính Tam Bảo nên kiền thành, chẳng cần làm hình thức, màn trình diễn bên ngoài, yêu cầu cung kính chân thật, trọng điểm thật ko hai, càng kiền thành càng tốt.

‘’Đệ tử Như Lai A La Hán.’’ Đệ tử của Phật có nghĩa là tất cả đại A La Hán, đại Tỳ Kheo Tăng, đêm dài khuất tất ở đây, thì A La Hán hiền Thánh Tăng Tam Bảo là đèn sáng đi đường cho chúng ta, cho nên vì thế ‘’Đèn sáng sủa lớn phá vỡ đêm tối.’’ Đèn sáng sủa lớn, có nghĩa là chánh khí, chánh pháp trụ thế. Hồ hết kẻ chưng vô nhân quả, có tác dụng nhất xiển đề cũng như đêm dài về tối tăm, ko thấy quang quẻ minh. Phật Pháp Tăng Tam Bảo, có nghĩa là đèn sáng phệ phá tối dài về tối tăm.

a ra hắc đế: hay là A La Ha Đế nghiã là “tất cả ứng chân bọn chúng vương tộc”. Ứng là chạm màn hình đạo giao. Chân là sống động thị hiện

tam miệu tam bột đà da: Là quy mạng mười phương bố đời toàn bộ chư Phật. Câu chú là “quy mạng toàn bộ Chánh Giác Phật vắt Tôn”. Quy là tâm có chỗ trở về, gồm chỗ nương tựa. Mạng có nghĩa là mạng sống, rước mạng sống của họ ký thác cho Phật Chánh Giác. Chánh Giác thì chẳng cần là tà giác. Tà giác cũng rất thông minh, bao gồm chút trí huệ, nhưng bước vào đường tà, đi vào con mặt đường bàn môn tả đạo, tà tri tà kiến, hành động bất chánh. Chúng ta quy y chánh giác Phật.

Phật là nửa chữ Phạn ngữ, tương đối đầy đủ gọi là Phật Đà Gia vì fan Tàu thích call tắt cho nên có thể gọi một chữ Phật. Dịch là “giác giả”, giác có cha loại là trường đoản cú giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Giác tha có nghĩa là dùng các đạo lý tôi đã hiểu, khiến cho kẻ không giống cũng hiểu. Trường đoản cú giác vào Nho giáo là minh minh đức, đem đức hạnh của bản thân mình hiện ra quang quẻ minh, minh mà lại minh, bổn hữu trí huệ quang minh lộ ra. Giác tha có nghĩa là dùng đức hạnh minh minh đức của mình giáo hóa kẻ khác, để cho họ cũng minh minh đức đạt tới cả chí thiện. Cho chí thiện rồi tức là giác hạnh viên mãn.

Đát điệt tha: Tiếng Phạn là Tadyatha. Đát điệt tha Hán dịch là “tức thuyết chú viết”. Còn dịch là “Sở vị” tức là vô lượng pháp môn tu học và trí huệ nhãn vô lượng.

Đát điệt tha còn có nghĩa là “thủ ấn” nghĩa là kết ấn bằng tay. Cũng call là “trí nhân” nghĩa là khai mở nhỏ mắt trí tuệ của chúng sinh.

Án: tiếng Phạn là Om. Án tức là “Bổn mẫu”, là “Chú mẫu” mẹ của toàn bộ mọi thần chú; cũng chính là “Phật mẫu” người mẹ của tất cả chư Phật. Chị em của chư Phật tức là mẹ của nguồn vai trung phong trong đông đảo loài bọn chúng sinh, vì nguồn trung ương của bọn chúng sinh vốn có sẵn những trí tuệ, thường xuất sinh các pháp lành, nên gọi là “Bổn mẫu”.

Chữ Án này có không ít nghĩa. Tức là : “Dẫn sinh”, có nghĩa là dẫn sinh toàn bộ công đức. Có nghĩa là: “Hàng phục”, hàng phục thiên ma ngoại đạo. Bao gồm nghĩa là: “Ủng hộ”, ủng hộ tất cả chánh pháp. Có nghĩa là : “Ba thân”, tương đối đầy đủ pháp thân, báo thân, hóa thân. Cho nên vì thế khi niệm chữ Án, thì quỷ thần đều buộc phải chắp tay cung kính nghe mệnh lệnh, nếu như không thì chúng sẽ ảnh hưởng trừng phạt. Chữ Án như là chiếu chỉ của hoàng đế, văn võ bá quan đều cần quỳ xuống lắng nghe. Chữ Án là sự việc thành tựu công đức, bạn có tu hành, thì niệm chữ Án vẫn có cảm ứng phi thường.

bệ gần cạnh thệ, bệ gần kề thệ: nghĩa là Như Lai. Sao gọi là Như Lai ? “Vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ”, không có chỗ đến, cũng không có chỗ đi nên gọi là Như Lai. Chưa tới không đi, như cho nhưng hình như không đến. Cho nên nói : “Vô lai vô khứ kính trung hoa”, cũng không có từ khu vực đến, cũng không tồn tại chỗ đi, giống hệt như hoa vào gương vậy, quý khách nói hoa trong gương trường đoản cú đâu đến, lại trở về đâu ?

Ðức Phật thì rất khác với tình nhân tát, Ðức Phật có thể tự giác lại hoàn toàn có thể giác tha với lại giác hạnh viên mãn. Giác viên mãn, vạn hạnh cũng viên mãn. Tam giác thỏa mãn muôn vạn đức hạnh đầy đủ, cho nên gọi là Phật

bệ gần kề xã: là tên gọi của tiên phật Dược Sư giữ Ly quang quẻ Như Lai sống phương đông tức cũng chính là Tiêu Tai Diên thọ Dược Sư Phật.

tam một yết đế tóa ha. nghĩa là ba đời khen ngợi tán tức giai giải bay đến bờ bến bên kia. Tóa ha tiếng Phạn là Svaha giỏi ta bà ha dịch là “thành tựu”. Chiến thắng điều gì? Thành tựu phần nhiều thệ nguyện của hành giả. Bất luận khách hàng phát vai trung phong nguyện gì, quý vị sẽ đạt được may mắn khi niệm.

Nguyện của Dược Sư giữ Ly quang quẻ Như Lai là muốn cứu độ các chúng sanh, giải trừ cho họ thoát ra khỏi bệnh tật thống khổ, cho nên trong ánh hào quang, Ngài nói thần chú. Thần chú này chỉ gồm mấy câu, hết sức ngắn, nhưng cái diệu dụng của nó thì hết sức tận. Tuy nhiên muốn được lợi ích, ta phải bao gồm lòng tin, rồi trì tụng nó một bí quyết chuyên cần.

Đối với các y sĩ làm cho nghề trị bệnh, giả dụ một mặt bọn họ trị bệnh bằng thuốc, còn mặt khác họ lại trì tụng thêm thần chú này thì có thể hiệu nghiệm nhiều hơn thế và bệnh tình sẽ chóng thuyên giảm. Cho nên vì vậy trì tụng thần chú là vấn đề rất hay, cho dù quý vị liệu có phải là thầy thuốc tuyệt không, khi gặp gỡ người tất cả bệnh, quý vị sử dụng thần chú này, vì họ cơ mà đọc tụng, quý vẫn thấy sự kiến hiệu.

Những câu chú những là dịch âm, hiểu lên không thấy nghĩa của nó, vả lại cũng không nên biết nghĩa. Diệu dụng của chú ý là tại vị trí không thấy nghĩa của nó, gọi lên quý vị thiếu hiểu biết nhiều gì, khách hàng chỉ biết chăm bẵm tụng, không có vọng tưởng gì khác, bởi này mà nó gồm cảm ứng.

Ví như bạn cũng có thể niệm các câu trên một phương pháp chuyên chú thì sự “cảm ứng đạo giao” sẽ không còn thể nghĩ về bàn, vị đó:

“Khi trong quang quẻ minh nói thần chú rồi”, cơ hội bấy giờ, trong ánh đại hào quang, khi đức Dược Sư nói câu chú, tức câu “Dược Sư tiệm Đảnh Chân Ngôn” xong, thời “đại động đất động, thổi phồng quang minh”, cả trái khu đất rung đưa tỏa ra hào quang đãng sáng rực.

Trong kinh ghi rằng: “Này ông Mạn Thù! Nếu tất cả thấy ai, cho dù nam hay nữ, phạm phải bệnh khổ, thì nên nhất chổ chính giữa vì bạn bệnh ấy, vệ sinh rửa súc miệng, tụng chú một trăm lẻ tám lần vào thức nạp năng lượng hoặc thuốc, hoặc nước sạch sẽ trùng, thời đem mang lại uống, thì bệnh khổ gì, cũng hồ hết tiêu hết. Nếu có cầu gì dốc lòng tụng niệm, cũng đa số được cả với lại còn được sống lâu vô bệnh, sau khoản thời gian mệnh tầm thường sanh sang trọng cõi kia, được ngôi bất thối, cho tới tận khi đắc đạo bồ đề.

Bởi vậy cho nên ông Mạn Thù ơi! Nếu gồm nam tử con gái nhân nào mà dốc lòng cung gớm cúng dường ông phật Dược Sư lưu Ly quang Như Lai, thời thường xuyên trì chú, chớ để lãng quên.”